Apostle’s Creed

I believe in God, the Father Almighty,
the Maker of heaven and earth,
and in Yeshua the Messiah, His only Son, our Lord:

Who was conceived by the Holy Spirit,
born of the virgin Maryam (Miriam),
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, dead, and buried;

He descended into hell.

The third day He arose again from the dead;

He ascended into heaven,
and sits at the right hand of God the Father Almighty;
from there He shall come to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit;
the Holy Universal Church;
the Communion of Saints;
the forgiveness of sins;
the resurrection of the body;
and the life everlasting.

Amen.

 

 

The Apostles’ Creed in Syriac-Aramaic.

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ.

ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ.

ܘܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢ

ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ

ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ

ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ

ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ

ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ

ܝܠܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ

ܘܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܘܗܝ

ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ

ܗܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ

ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܘܐܬܓܫܡ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ

ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ

ܘܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܝܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ

ܘܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ

ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܝܟ ܕܨܒܐ

ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ

ܘܬܘܒ ܐܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ

ܠܡܕܢ ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܡܝ̈ܬܐ

ܗܘ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ.

ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ

ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ.

ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܩ

ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ.

ܗܘ ܕܡܠܠ ܒܢܒܝ̈ܐ ܘܒܫܠܝ̈ܚܐ

ܘܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ.

ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܚܕܐ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ.

ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ

ܘܠܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ.

ܐܡܝܢ