Our Daily Bread for 2 April 2021

Good Friday
Erev Sabbat – High Sabbat
Pesach Day VI
Fast/Abstinence

Prayers by the Blessed Mother Virgin Mary (Our Lady of Uzbekistan) for the Remnant

Recite the Rosary for peace in this world as well as Lenten practice

Lenten Practice : Recite rosary ( Mentioned Above)
Blessed Sorrows of Mary
The Way of the Cross

Speed reading : Exodus 13:17-15:26; Numbers 28:19-28:25
{Speed read this weeks Torah reading as you prepare for your day, as much as you can.}

Pesach VI Torah reading: Numbers 9:1-28:25

Good Friday/The Crucifixion readings: First reading & Gospel reading : Hosea 6:1-6 & Exod 12:1-11 John 18:1-40; 19:1-42

Daily reading and evening reading: Book of Matthew ch 4; Thomas 10-19 ; Book of Psalms 10-17; Odes of Solomon 5; Didache ch 2; Recite Ten Commandments; Color – Black

Custom on preparing for Sabbat

High Sabbat Blessings

Sabbat Psalms

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Forehead:”May I have the mind of Mshikha”, Mouth:”May I speak pure words of Torah”, Heart:”and may my heart be sealed”, Right shoulder: “in the blood of the Lamb”& Left shoulder :” Amen. ” God is One.

Or

Forehead:”Mshikha in my mind.”, Mouth:”Torah in my mouth.”, Heart:”The blood of the Lamb in my heart.”, Right shoulder:”In Yeshua’s Name.” & Left Shoulder:”Amen.”In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God is One.

Before Torah Reading

Matthew 5:17­-20

Do not think that I came to dismiss the Torah or the Prophets. I have not come to dismiss, but to carry out. For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not one smallest letter or one stroke shall pass away from the Torah, until everything happens. Therefore, anyone who dismisses one of these small mitzvoth (Commandments), and thus teach the sons of men to do so, will be called little in the Kingdom of Heaven; but those who do and teach them shall be called great in the Kingdom of Heaven.

When Removing Torah From Ark

When the Ark set out, Mosha would say: Arise, O AdonYah, and Your adversaries will be scattered, and Your enemies will flee before You. For from Zion shall go forth the Torah, and the Word of Adon­Yah from Jerusalem. Blessed is He who in His holiness gave Torah to His people Israel.

The Torah which Moshe commanded us is the heritage of congregation of Ya’aqub. (Kiss the Torah)

Matthai

thomasine.org/en/wp-content/uploads/2017/06/Matthai.pdf

(To Read Current Edition of the Book of Matthew, which is preferred, please click on the hyperlink above)

THE BOOK OF MATTHEW

CHAPTER 4

1 Then Jesus was led by the Holy Spirit into the desert, to be tempted by the Accuser

2 And he fasted forty days and forty nights, and afterward he hungered.

3 And the Tempter came, and said to him: If you are the Son of God, command these

stones to become bread.

4 But he replied, and said: It is written, that not by bread only, does man live; but by

every word proceeding from

the mouth of God.

5 Then the Accuser took him

to the holy city, and set him

on a pinnacle of the temple,

6 and said to him: If you are the Son of

God, cast yourself down: for it is written, that he

will give his angels charge of you, and in their hands will they sustain you, in case you

strike you foot against a stone.

7 Jesus said to him: It is also written, that you shall not tempt the Lord Yahweh your

God.

8 Again the Accuser took him

to a mountain that was very high, and showed him

all the

kingdoms of the world, and their glory;

9 and said to him: All these will I give you, if you will fall down and worship me.

10 Then Jesus said to him: Be gone, Satan; for it is written, that you shall worship the

Lord Yahweh your God; and only him

shall you serve.

11 Then the Accuser left him: and behold, angels cam

e, and ministered to him.

12 And when Jesus had heard that John was delivered up, he retired to Galilee.

13 And he left Nazareth, and came and dwelt in Capernaum, by the side of the sea, on

the confines of Zebulon and Naphthali.

14 That so might be fulfilled that which was spoken by Isaiah the prophet, who said:

15 The land of Zebulon, the land of Naphthali, the way of the sea, the ford of Jordan,

Galilee of the nations;

16 the people that sat in darkness, have seen great light; and to them

who sat in the

region and shadow of death, light is arisen.

17 From

that time began Jesus to proclaimand say: Repent; for the kingdom

of heaven

has approached.

18 And as he walked on the shore of the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon

called Cephas, and Andrew his brother, who were casting nets into the sea; for they were

fishermen.

19 And Jesus said to them: Follow me; and I will cause you to become fishers of men.

20 And immediately, they left their nets, and went after him.

21 And as he passed on from

there, he saw two other brothers, James the son of

Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, who were m

ending

their nets. And Jesus called them.

22 And they immediately left the ship and their father, and went after him.

23 And Jesus traveled over all Galilee; and he taught in their synagogues and

proclaimed the tidings of the kingdom; and he cured every disease and malady among the

people.

24 And his fame spread through all Syria. And they brought to him

all them

that were

very sick with diverse diseases, and them

that were afflicted with pains, and demoniacs,

and mad and paralytics; and he healed them.

25 And there followed him

great multitudes from

Galilee, and from

the Ten Cities, and from

Jerusalem, and from

Judea, and from

beyond the Jordan.

James Murdock Revised Edition All Right Reserved Copyright ©2017 Authorized use by +Mar Eshwan, Bishop

܀ܡܬܝܕ܀

1ܗܳܝܕ݁ܶܝܢܝܶܫܽܘܥܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪܡܶܢܪܽܘܚܳܐܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐܠܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐܕ݁ܢܶܬ݂ܢܰܣܶܐܡܶܢܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ܂2ܘܨܳܡܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢܝܰܘܡܺܝܢܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢܠܰܝܠܰܘܳܢܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ܕ݁ܶܝܢܟ݁ܦ݂ܶܢ܂3ܘܰܩܪܶܒ݂ܗܰܘܕ݁ܰܡܢܰܣܶܐܘܶܐܡܰܪܠܶܗܐܶܢܒ݁ܪܶܗܐܰܢ݈ܬ݁ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐܐܶܡܰܪܕ݁ܗܳܠܶܝܢܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐܢܶܗܘܝܳܢܠܰܚܡܳܐ܂4ܗܽܘܕ݁ܶܝܢܥܢܳܐܘܶܐܡܰܪܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܕ݁ܠܳܐܗ݈ܘܳܐܒ݁ܠܰܚܡܳܐܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܚܳܝܶܐܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐܐܶܠܳܐܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܠܳܐܕ݁ܢܳܦ݂ܩܳܐܡܶܢܦ݁ܽܘܡܶܗܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂5ܗܳܝܕ݁ܶܝܢܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐܠܰܡܕ݂ܺܝܢܰܬ݂ܩܽܘܕ݂ܫܳܐܘܰܐܩܺܝܡܶܗܥܰܠܟ݁ܶܢܦ݂ܳܐܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ܂6ܘܶܐܡܰܪܠܶܗܐܶܢܒ݁ܪܶܗܐܰܢ݈ܬ݁ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐܫܕ݂ܺܝܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ܠܬ݂ܰܚܬ݁ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܓ݁ܶܝܪܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝܢܦ݂ܰܩܶܕ݂ܥܠܰܝܟ݁ܘܥܰܠܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟ݂ܕ݁ܠܳܐܬ݁ܶܬ݁ܩܶܠܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐܪܶܓ݂ܠܳܟ݂܂7ܐܳܡܰܪܠܶܗܝܶܫܽܘܥܬ݁ܽܘܒ݂ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܕ݁ܠܳܐܬ݁ܢܰܣܶܐܠܡܳܪܝܳܐܐܰܠܳܗܳܟ݂܂8ܬ݁ܽܘܒ݂ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐܠܛܽܘܪܳܐܕ݁ܛܳܒ݂ܪܳܡܘܚܰܘܝܶܗܟ݁ܽܠܗܶܝܢܡܰܠܟ݁ܘܳܬ݂ܳܐܕ݁ܥܳܠܡܳܐܘܫܽܘܒ݂ܚܗܶܝܢ܂9ܘܶܐܡܰܪܠܶܗܗܳܠܶܝܢܟ݁ܽܠܗܶܝܢܠܳܟ݂ܐܶܬ݁ܶܠܐܶܢܬ݁ܶܦ݁ܶܠܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ܠܺܝ܂10ܗܳܝܕ݁ܶܝܢܐܶܡܰܪܠܶܗܝܶܫܽܘܥܙܶܠܠܳܟ݂ܣܳܛܳܢܳܐܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܓ݁ܶܝܪܕ݁ܰܠܡܳܪܝܳܐܐܰܠܳܗܳܟ݂ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ܘܠܶܗܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝܬ݁ܶܦ݂ܠܽܘܚ܂11ܗܳܝܕ݁ܶܝܢܫܰܒ݂ܩܶܗܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐܘܗܳܐܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐܩܪܶܒ݂ܘܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢܗ݈ܘܰܘܠܶܗ܂12ܟ݁ܰܕ݂ܫܡܰܥܕ݁ܶܝܢܝܶܫܽܘܥܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢܐܶܫܬ݁ܠܶܡܫܰܢܺܝܠܶܗܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ܂13ܘܫܰܒ݂ܩܳܗܠܢܳܨܪܰܬ݂ܘܶܐܬ݂ܳܐܥܡܰܪܒ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡܥܰܠܝܰܕ݂ܝܰܡܳܐܒ݁ܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐܕ݁ܰܙܒ݂ܳܘܠܽܘܢܘܰܕ݂ܢܰܦ݂ܬ݁ܳܠܺܝ܂14ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐܡܶܕ݁ܶܡܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪܒ݁ܝܰܕ݂ܐܶܫܰܥܝܳܐܢܒ݂ܺܝܳܐܕ݁ܶܐܡܰܪ܂15ܐܰܪܥܳܐܕ݁ܰܙܒ݂ܳܘܠܽܘܢܐܰܪܥܳܐܕ݁ܢܰܦ݂ܬ݁ܳܠܺܝܐܽܘܪܚܳܐܕ݁ܝܰܡܳܐܥܶܒ݂ܪܰܘܗ݈ܝܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢܓ݁ܠܺܝܠܳܐܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ܂16ܥܰܡܳܐܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐܢܽܘܗܪܳܐܪܰܒ݁ܳܐܚܙܳܐܘܰܐܝܠܶܝܢܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐܘܰܒ݂ܛܶܠܳܠܶܐܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐܢܽܘܗܪܳܐܕ݁ܢܰܚܠܗܽܘܢ܂17ܡܶܢܗܳܝܕ݁ܶܝܢܫܰܪܺܝܝܶܫܽܘܥܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘܘܰܠܡܺܐܡܰܪܬ݁ܽܘܒ݂ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ܠܳܗܓ݁ܶܝܪܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂18ܘܟ݂ܰܕ݂ܡܗܰܠܶܟ݂ܥܰܠܝܰܕ݂ܝܰܡܳܐܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐܚܙܳܐܬ݁ܪܶܝܢܐܰܚܺܝܢܫܶܡܥܽܘܢܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣܐܰܚܽܘܗ݈ܝܕ݁ܪܳܡܶܝܢܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܳܐܒ݁ܝܰܡܳܐܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢܗ݈ܘܰܘܓ݁ܶܝܪܨܰܝܳܕ݂ܶܐ܂19ܘܶܐܡܰܪܠܗܽܘܢܝܶܫܽܘܥܬ݁ܰܘܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝܘܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢܨܰܝܳܕ݂ܶܐܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܐ݈ܢܳܫܳܐ܂20ܗܶܢܽܘܢܕ݁ܶܝܢܡܶܚܕ݂ܳܐܫܒ݂ܰܩܘܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢܘܶܐܙܰܠܘܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂21ܘܟ݂ܰܕ݂ܥܒ݂ܰܪܡܶܢܬ݁ܰܡܳܢܚܙܳܐܐ݈ܚܪܳܢܶܐܐܰܚܶܐܬ݁ܪܶܝܢܝܰܥܩܽܘܒ݂ܒ݁ܰܪܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝܘܝܽܘܚܰܢܳܢܐܰܚܽܘܗ݈ܝܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐܥܰܡܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝܐܰܒ݂ܽܘܗܽܘܢܕ݁ܰܡܬ݂ܰܩܢܺܝܢܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢܘܰܩܪܳܐܐܶܢܽܘܢ܂22ܗܶܢܽܘܢܕ݁ܶܝܢܡܶܚܕ݂ܳܐܫܒ݂ܰܩܘܠܶܐܠܦ݂ܳܐܘܠܰܐܒ݂ܽܘܗܽܘܢܘܶܐܙܰܠܘܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂23ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܗ݈ܘܳܐܝܶܫܽܘܥܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗܓ݁ܠܺܝܠܳܐܘܡܰܠܶܦ݂ܗ݈ܘܳܐܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢܘܡܰܟ݂ܪܶܙܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐܣܶܐܟ݁ܽܠܟ݁ܺܐܒ݂ܘܟ݂ܽܘܪܗܳܢܒ݁ܥܰܡܳܐ܂24ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥܛܶܒ݁ܶܗܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗܣܽܘܪܺܝܰܐܘܩܰܪܶܒ݂ܘܠܶܗܟ݁ܽܠܗܽܘܢܐܰܝܠܶܝܢܕ݁ܒ݂ܺܝܫܒ݁ܺܝܫܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐܘܰܐܝܠܶܝܢܕ݁ܰܐܠܺܝܨܺܝܢܒ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܶܐܘܕ݂ܰܝܘܳܢܶܐܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪܐܶܓ݁ܳܪܶܐܘܰܡܫܰܪܰܝܳܐܘܰܐܣܺܝܐܶܢܽܘܢ܂25ܘܶܐܙܰܠܘܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗܟ݁ܶܢܫܶܐܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐܡܶܢܓ݁ܠܺܝܠܳܐܘܡܶܢܥܶܣܪܰܬ݂‌ܡ̈ܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐܘܡܶܢܐܽܘܪܺܫܠܶܡܘܡܶܢܝܺܗܽܘܕ݂ܘܡܶܢܥܶܒ݂ܪܳܐܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ܂

Syriac Peshitto Matthew ch 4 Authorized use by +Mar Eshwan, Bishop

Gospel of Thomas v. 10 – 19

10) Jesus said, “I have cast fire upon the world, and see, I am
guarding it until it blazes.”

11) Jesus said, “This heaven will pass away, and the one above
it will pass away. The dead are not alive, and the living will
not die. In the days when you consumed what is dead, you made it
what is alive. When you come to dwell in the light, what will you
do? On the day when you were one you became two. But when you
become two, what will you do?”

12) The disciples said to Jesus, “We know that You will depart
from us. Who is to be our leader?”
Jesus said to them, “Wherever you are, you are to go to
James the righteous, for whose sake heaven and earth came into
being.”

13) Jesus said to His disciples, “Compare me to someone and tell
Me whom I am like.”
Simon Peter said to Him, “You are like a righteous angel.”
Matthew said to Him, “You are like a wise philosopher.”
Thomas said to Him, “Master, my mouth is wholly incapable of
saying whom You are like.”
Jesus said, “I am not your master. Because you have drunk,
you have become intoxicated by the bubbling spring which I have
measured out.”
And He took him and withdrew and told him three things. When
Thomas returned to his companions, they asked him, “What did
Jesus say to you?”
Thomas said to them, “If I tell you one of the things which
he told me, you will pick up stones and throw them at me; a fire
will come out of the stones and burn you up.”

14) Jesus said to them, “If you fast, you will give rise to sin
for yourselves; and if you pray, you will be condemned; and if
you give alms, you will do harm to your spirits. When you go into
any land and walk about in the districts, if they receive you,
eat what they will set before you, and heal the sick among them.
For what goes into your mouth will not defile you, but that which
issues from your mouth – it is that which will defile you.”

15) Jesus said, “When you see one who was not born of woman,
prostrate yourselves on your faces and worship him. That one is
your Father.”

16) Jesus said, “Men think, perhaps, that it is peace which I
have come to cast upon the world. They do not know that it is
dissension which I have come to cast upon the earth: fire, sword,
and war. For there will be five in a house: three will be against
two, and two against three, the father against the son, and the
son against the father. And they will stand solitary.”

17) Jesus said, “I shall give you what no eye has seen and what
no ear has heard and what no hand has touched and what has never
occurred to the human mind.”

18) The disciples said to Jesus, “Tell us how our end will be.”
Jesus said, “Have you discovered, then, the beginning, that
you look for the end? For where the beginning is, there will the
end be. Blessed is he who will take his place in the beginning;
he will know the end and will not experience death.”

19) Jesus said, “Blessed is he who came into being before he
came into being. If you become My disciples and listen to My
words, these stones will minister to you. For there are five
trees for you in Paradise which remain undisturbed summer and
winter and whose leaves do not fall. Whoever becomes acquainted
with them will not experience death.”
Lambdin Edition

Evening Reading

Psalms 10-17

To read and study Psalms 120-134 click on link below then to the left of the website in the left navigation click on Search the CAL lextical and textual database. Targums study modules. Next, click on, Browse a single targum with lextical analysis. Then click Targum Psalms and then select TgPs Targum Psalms chapter 120. At bottom of the Page select next Chapter to read the targum for each Psalms given for Evening Reading.

http://cal1.cn.huc.edu/

Lamsa Aramaic Peshitta revised.

http://flippress.com/lamsa/wp-content/uploads/sites/41/2016/03/lamsa-psalms-revised-29march2016.pdf

One of the Revisers was Fr. Jonathan bar Stephen.

Read the Psalms in Hebrew and English (JPS 1917)

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2610.htm

Audio Player http://www.mechon-mamre.org/mp3/t2610.mp3

Read the Psalms in Syriac (Syriac Bible)

https://archive.org/details/oldtestamentinsy00lond

Ode Five
1 As the wind glides through the harp and the strings speak, so the Spirit of the Lord speaks through my
members, and I speak through His love.
2 For He destroys whatever is alien, and everything is of the Lord.
3 For thus it was from the beginning, and will be until the end.
4 So that nothing shall be contrary, and nothing shall rise up against Him.
5 The Lord has multiplied his knowledge, and He was zealous that those things should be known which through His grace have been given to us.
6 And His praise He gave us on account of His name, our spirits praise His Holy Spirit.
7 For there went forth a stream, and it became a river great and broad; indeed it carried away everything, and it shattered and brought it to the Temple.
8 And the barriers which were built by men were not able to restrain it, nor even the arts of them who habitually restrain water.
9 For it spread over the surface of all the earth, and it filled everything.
10 Then all the thirsty upon the earth drank, and thirst was relieved and quenched; For from the Most High the drink was given.
11 Blessed, therefore, are the ministers of that drink, who have been entrusted with His water. 12 They have refreshed the parched lips, and have aroused the paralysed will.
13 Even living persons who were about to expire, they have held back from death.
14 And limbs which have collapsed, they have restored and set up.
15 They gave strength for their coming, and light for their eyes.
16 Because everyone recognised them as belonging to Yahuah, and lived by the living water of eternity. Halleluyah.

After Torah Reading

Psalm 119:1­8

Happy are they who are upright in the way, who walk in the Torah of Adon­Yah. Happy are they who keep His testimonies, that seek Him with the whole heart. They do no unrighteousness; they walk in His way. You have ordained Your precepts, that we should observe them diligently. Oh that my ways were directed to observe Your statutes! Then I would not be ashamed, when I have given diligence unto all Your mitzvoth. I will give thanks unto You with uprightness of heart, when I learn Your righteous ordinances. I will observe Your statutes; do not utterly forsake me.

Lord Yeshua, you who were brought forth by the very hand of God the Father, made known to the Blessed Mother Maryam, by the message of the angel Gabriel — I praise you, I thank you and I honour you with all my heart. It was you who said, ‘I am the bread of life: he that cometh to me, shall not hunger; and he that believeth on me, shall never thirst.’ Grant unto the presence of the Spirit of holiness as you promised to your disciples, so that I may understand the Word of God and the Will of the Father for me. Amen.

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Forehead:”May I have the mind of Mshikha”, Mouth:”May I speak pure words of Torah”, Heart:”and may my heart be sealed”, Right shoulder: “in the blood of the Lamb”& Left shoulder :” Amen. ” God is One.

Or

Forehead:”Mshikha in my mind.”, Mouth:”Torah in my mouth.”, Heart:”The blood of the Lamb in my heart.”, Right shoulder:”In Yeshua’s Name.” & Left Shoulder:”Amen.”In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God is One.

May Mar Yah Bless You and Keep You.

Recite, practice and study the TEN COMMANDMENTS everyday.

Universal Covenant

The Universal Absolution

For those who are new to the faith

About the Thomasines :http://thomasine.org/en/about/

Belief : http://thomasine.org/en/beliefs/

Didache ch 2

http://assemblyofjerusalem.com/texts/didache/didache-study-edition.html#ch2

Ten Commandments

The Ten Commandments