Our Daily Bread for 15 February 2021

Feast day of Sister Anna
{Sister Anna is an Angel sent to enslaved women of Missouri of 1700s and comforted and protected them from beatings & sexual abuse.}

Daily reading And Evening reading: Book of Matthew ch 26 :1-12; Gospel of Thomas v. 20-29; Book of Psalms 77-78; Odes of Solomon 19 – 20; Didache ch 15 ; Recite the Ten Commandments Sts. Faustinus & Jovita, Mm ?; Color – Red

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Forehead:”May I have the mind of Mshikha”, Mouth:”May I speak pure words of Torah”, Heart:”and may my heart be sealed”, Right shoulder: “in the blood of the Lamb”& Left shoulder :” Amen. ” God is One.

Or

Forehead:”Mshikha in my mind.”, Mouth:”Torah in my mouth.”, Heart:”The blood of the Lamb in my heart.”, Right shoulder:”In Yeshua’s Name.” & Left Shoulder:”Amen.”In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God is One.

Before Torah Reading

Matthew 5:17­-20

Do not think that I came to dismiss the Torah or the Prophets. I have not come to dismiss, but to carry out. For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not one smallest letter or one stroke shall pass away from the Torah, until everything happens. Therefore, anyone who dismisses one of these small mitzvoth (Commandments), and thus teach the sons of men to do so, will be called little in the Kingdom of Heaven; but those who do and teach them shall be called great in the Kingdom of Heaven.

When Removing Torah From Ark

When the Ark set out, Mosha would say: Arise, O AdonYah, and Your adversaries will be scattered, and Your enemies will flee before You. For from Zion shall go forth the Torah, and the Word of Adon­Yah from Jerusalem. Blessed is He who in His holiness gave Torah to His people Israel.

The Torah which Moshe commanded us is the heritage of congregation of Ya’aqub. (Kiss the Torah)

THE BOOK OF MATTHEW

CHAPTER 26

1 And it came to pass, when Jesus had concluded all these discourses, that he said to his

disciples:

2 You know that after two days is the Passover; and the Son of man is betrayed to be

crucified.

3 Then the chief priests and the Scribes and the Elders of the people assembled, at the

hall of the high priest, who was called Caiaphas.

4 And they held a counsel against Jesus, that they might take him

by guile, and murder

him.

5 But they said: Not on the festival, in case there is a com

motion among the people.

6 And when Jesus was at Bethany, in the house of Simon the potter,

7 a woman came to him

having a vase of aromatic ointment very precious, and she

poured it on the head of Jesus as he was reclining.

8 And when his disciples saw this they were displeased, and said: Why is this waste?

9 For this might have been sold for much, and have been given to the poor.

10 But Jesus knew their frustration, and said to them: Why do you trouble the woman?

She has performed a good deed towards me.

11 For you have the poor with you at all times; but I am

not with you always

12 And this her act, pouring the ointment on my body, she has done as it were for my

burial.

James Murdock Revised Edition All Right Reserved Copyright ©2017 Authorized use by +Mar Eshwan,

܀ ܡܬܝ ܟܘ ܀

1ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂ 2ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂܂ 3ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ܂ 4ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ܘ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܒ݂ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܂ 5ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ܂ 6ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ܂ 7ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܶܝܗ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܫܚܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܘܰܐܫܦ݁ܰܥܬ݂ܳܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂܂ 8ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܂ 9ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܘܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ܂ 10ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܶܐܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ܂ 11ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ܂ 12ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܪܡܝܰܬ݂ ܒ݁ܶܣܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܽܘܫܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܶܩܒ݁ܪܰܢܝ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂܂

Syriac Peshitto Matthew ch 26 Authorized use by +Mar Eshwan, Bishop

Gospel of Thomas v. 20-29

20) The disciples said to Jesus, “Tell us what the Kingdom of
Heaven is like.”
He said to them, “It is like a mustard seed, the smallest of
all seeds. But when it falls on tilled soil, it produces a great
plant and becomes a shelter for birds of the sky.”

21) Mary said to Jesus, “Whom are Your disciples like?”
He said, “They are like children who have settled in a field
which is not theirs. When the owners of the field come, they will
say, ‘Let us have back our field.’ They (will) undress in their
presence in order to let them have back their field and give it
back to them. Therefore I say to you, if the owner of a house
knows that the thief is coming, he will begin his vigil before he
comes and will not let him into his house of his domain to carry
away his goods. You, then, be on your guard against the world.
Arm yourselves with great strength lest the robbers find a way to
come to you, for the difficulty which you expect will (surely)
materialize. Let there be among you a man of understanding. When
the grain ripened, he came quickly with his sickle in his hand
and reaped it. Whoever has ears to hear, let him hear.”

22) Jesus saw infants being suckled. He said to His disciples,
“These infants being suckled are like those who enter the
Kingdom.”
They said to Him, “Shall we then, as children, enter the
Kingdom?”
Jesus said to them, “When you make the two one, and when you
make the inside like the outside and the outside like the inside,
and the above like the below, and when you make the male and the
female one and the same, so that the male not be male nor the
female female; and when you fashion eyes in the place of an eye,
and a hand in place of a hand, and a foot in place of a foot, and
a likeness in place of a likeness; then will you enter [the
Kingdom].”

23) Jesus said, “I shall choose you, one out of a thousand, and
two out of ten thousand, and they shall stand as a single one.”

24) His disciples said to Him, “Show us the place where You are,
since it is necessary for us to seek it.”
He said to them, “Whoever has ears, let him hear. There is
light within a man of light, and he (or “it”) lights up the whole
world. If he (or “it”) does not shine, he (or “it”) is darkness.”

25) Jesus said, “Love your brother like your soul, guard him
like the pupil of your eye.”

26) Jesus said, “You see the mote in your brothers eye, but you
do not see the beam in your own eye. When you cast the beam out
of your own eye, then you will see clearly to cast the mote from
your brother’s eye.”

27) “If you do not fast as regards the world, you
will not find the Kingdom. If you do not observe the Sabbath as a
Sabbath, you will not see the Father.”

28) Jesus said, “I took my place in the midst of the world, and
I appeared to them in the flesh. I found all of them intoxicated;
I found none of them thirsty. And My soul became afflicted for
the sons of men, because they are blind in their hearts and do
not have sight; for empty they came into the world, and empty too
they seek to leave the world. But for the moment they are
intoxicated. When they shake off their wine, then they will
repent.”

29) Jesus said, “If the flesh came into being because of spirit,
it is a wonder. But if spirit came into being because of the
body, it is a wonder of wonders. Indeed, I am amazed at how this
great wealth has made its home in this poverty.”

Lambdin Edition

Evening Reading

Psalms 77-78

To read and study Psalms 77-78 click on link below then to the left of the website in the left navigation click on Search the CAL lextical and textual database. Targums study modules. Next, click on, Browse a single targum with lextical analysis. Then click Targum Psalms and then select TgPs Targum Psalms chapter 77. At bottom of the Page select next Chapter to read the targum for each Psalms given for Evening Reading.

http://cal1.cn.huc.edu/

Lamsa Aramaic Peshitta revised.

http://flippress.com/lamsa/wp-content/uploads/sites/41/2016/03/lamsa-psalms-revised-29march2016.pdf

One of the Revisers was Fr. Jonathan bar Stephen.

Read the Psalms in Hebrew and English (JPS 1917)

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2677.htm

Listen to the Psalms in Hebrew

(It is our Tradition to listen to the Scriptures at least once a week in Hebrew)

Audio Player http://www.mechon-mamre.org/mp3/t2677.mp3

Read the Psalms in Syriac (Syriac Bible)

https://archive.org/details/oldtestamentinsy00lond

Ode Nineteen
1 He who caused me to descend from on high, and to ascend from the regions below;
2 And He who gathers what is in the Middle, and throws them to me;

3 He who scattered my enemies, and my adversaries;
4 He who gave me authority over bonds, so that I might unbind them;
5 He who overthrew by my hands the dragon with seven heads, and set me at his roots that I might destroy his seed;
6 You were there and helped me, and in every place Your name surrounded me.
7 Your right hand destroyed his evil venom, and Your hand levelled the Way for those who believe in You.
8 And It chose them from the graves, and separated them from the dead ones.
9 It took dead bones and covered them with flesh.
10 But they were motionless, so It gave them energy for life.
11 Incorruptible was Your way and Your face; You have brought Your world to corruption, that everything might be resolved and renewed.
12 And the foundation of everything is Your rock. And upon it You have built Your kingdom, and it became the dwelling-place of the holy ones. Halleluyah.
Ode Twenty
1 Joy is for the holy ones. And who shall put it on but they alone?
2 Grace is for the elect ones. And who shall receive it but they who trusted in it from the beginning? 3 Love is for the elect ones. And who shall put it on but they who possessed it from the beginning?
4 Walk in the knowledge of the Lord, and you will know the grace of the Lord generously; both for His exultation and for the perfection of His knowledge.
5 And His thought was like a letter, and His will descended from on high.
6 And it was sent like an arrow which from a bow has been forcibly shot.
7 And many hands rushed to the letter, in order to catch it, then take and read it.
8 But it escaped from their fingers; and they were afraid of it and of the seal which was upon it.
9 Because they were not allowed to loosen its seal; for the power which was over the seal was greater than they.
10 But those who saw the letter went after it; that they might learn where it would land, and who should read it, and who should hear it.
11 But a wheel received it, and it came over it.

12 And a sign was with it, of the kingdom and of providence.
13 And everything which was disturbing the wheel, it mowed and cut down.
14 And it restrained a multitude of adversaries; and bridged rivers.
15 And it crossed over and uprooted many forests, and made an open way.
16 The head went down to the feet, because unto the feet ran the wheel, and whatever had come upon it.
17 The letter was one of command, and hence all regions were gathered together.
18 And there was seen at its head, the head which was revealed, even the Son of Truth from the Most High Father.
19 And He inherited and possessed everything, and then the scheming of the many ceased.
20 Then all the seducers became headstrong and fled, and the persecutors became extinct and were blotted out.
21 And the letter became a large volume, which was entirely written by the finger of God.
22 And the name of the Father was upon it; and of the Son and of the Holy Spirit, to rule for ever and ever. Halleluyah.

After Torah Reading

Psalm 119:1­8

Happy are they who are upright in the way, who walk in the Torah of Adon­Yah. Happy are they who keep His testimonies, that seek Him with the whole heart. They do no unrighteousness; they walk in His way. You have ordained Your precepts, that we should observe them diligently. Oh that my ways were directed to observe Your statutes! Then I would not be ashamed, when I have given diligence unto all Your mitzvoth. I will give thanks unto You with uprightness of heart, when I learn Your righteous ordinances. I will observe Your statutes; do not utterly forsake me.

Lord Yeshua, you who were brought forth by the very hand of God the Father, made known to the Blessed Mother Maryam, by the message of the angel Gabriel — I praise you, I thank you and I honour you with all my heart. It was you who said, ‘I am the bread of life: he that cometh to me, shall not hunger; and he that believeth on me, shall never thirst.’ Grant unto the presence of the Spirit of holiness as you promised to your disciples, so that I may understand the Word of God and the Will of the Father for me. Amen.

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Forehead:”May I have the mind of Mshikha”, Mouth:”May I speak pure words of Torah”, Heart:”and may my heart be sealed”, Right shoulder: “in the blood of the Lamb”& Left shoulder :” Amen. ” God is One.

Or

Forehead:”Mshikha in my mind.”, Mouth:”Torah in my mouth.”, Heart:”The blood of the Lamb in my heart.”, Right shoulder:”In Yeshua’s Name.” & Left Shoulder:”Amen.”In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God is One.

May Mar Yah Bless You and Keep You.

Recite, practice and study the TEN COMMANDMENTS everyday.

Universal Covenant

The Universal Absolution

For those who are new to the faith

About the Thomasines : http://thomasine.org/en/about/

Belief : http://thomasine.org/en/beliefs/

Didache ch 15

http://assemblyofjerusalem.com/texts/didache/didache-study-edition.html#ch15

Ten Commandments

The Ten Commandments